Verklarende woordenlijst

Hieronder staat een handige jargonkraker om u te helpen de prestaties van uw voertuig op de weg te begrijpen

aq-glossary-tokenAq – Luchtkwaliteit (air quality)

De mate waarin een bepaalde plaats vrij is van vervuiling


CH4 – Methaan

Een zeer krachtig broeikasgas


co-glossary-tokenCO – Koolmonoxide

Een reukloos gas dat zeer giftig is voor de mens. De meeste CO wordt door de katalysator omgezet in


co2-glossary-tokenCO2 – Kooldioxide

Een broeikasgas dat 100 jaar lang in de atmosfeer blijft hangen


DfT – Department for Transport

Een ministerieel departement met verantwoordelijkheid voor het verkeersnetwerk, planning en investering in de vervoersinfrastructuur in het VK


DOC – Dieseloxidatiekatalysator

Een apparaat dat door zuurstof de oxidatie van verschillende bestanddelen in uitlaatgassen bevordert naar onschadelijke gassen


DPF – Dieseldeeltjesfilter

Een filter dat roetdeeltjes in de uitlaat opvangt zodat deze de lucht niet vervuilen. Deze moet regelmatig worden leeggemaakt (door verbranding) en dit wordt regeneratie genoemd.


EGR – Uitlaatgasrecirculatie

Een techniek in interne verbrandingsmotoren die werkt door een deel van de uitlaatgassen terug te circuleren naar de cilinders


FE – Brandstofrendement (fuel economy)

De relatie tussen de afgelegde afstand en de verbruikte brandstof, vb. aantal liter per 100 km


FC – Brandstofverbruik

De hoeveelheid brandstof die een voertuig gebruikt om een bepaalde afstand af te leggen aan een bepaalde snelheid


GHF – Broeikasgas (greenhouse gas)

Een teveel aan deze gassen (vnl. CO2, CHC’s, CH4) als gevolg van menselijke activiteiten zoals ontbossing en het verbranden van fossiele brandstoffen, sluit infrarode straling op wat leidt tot de opwarming van de aarde.


ICE – Interne verbrandingsmotor (internal combustion engine)

De verbranding van brandstof in een verbrandingskamer waardoor hete gassen uitzetten, wat rechtstreeks wordt omgezet in beweging


l100km-glossary-tokenL/100km – Aantal liter per 100 kilometer

De hoeveelheid brandstof, gemeten in liter, die nodig is om 100 km te rijden


LEZ – Lage emissiezone

Een geografisch afgebakend gebied waar toegang voor de meest vervuilende voertuigen beperkt of ontmoedigt wordt


MPG – Miles per gallon

Hoe ver een auto kan rijden op een gallon brandstof


NH3 – Ammoniak

Een bijproduct van verbranding dat combineert met NOx en SOx om fijne deeltjes te vormen die bijdragen aan smog en die ademhalingsproblemen veroorzaken


NO – Stikstofmonoxide

Reageert met vocht in de lucht om stikstofdioxide te vormen


NO2 – Stikstofdioxide

Een giftig gas dat met name schadelijk is voor mensen met hart- en longaandoeningen. Het combineert in aanwezigheid van zonlicht ook met vluchtige organische verbindingen om fotochemische smog te vormen.


NOx – Stikstofoxiden

NO en NO2 zijn bijproducten van verbranding en NOx is een algemene term om deze gassen te beschrijven.


PEMS – Draagbaar emissiemeetsysteem

De apparatuur die wordt gebruikt om emissies en brandstofverbruik van voertuigen te meten onder reële rijomstandigheden in plaats van in een laboratorium


PM – Vaste deeltjes (particulate matter)

Een combinatie van kleine stofdeeltjes en vloeistofdruppeltjes in de lucht die bij inademen de longen beschadigen en ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken.


PM 2.5 – Fijnstof

Deeltjes met een diameter van minder dan 2,5 micrometer, die klein genoeg zijn om zich in het diepe longweefsel te nestelen en gezondheidsproblemen te veroorzaken.


PM 10 – Grove deeltjes

Deeltjes met een diameter van minder dan 10 micrometer


SCR – Selectieve katalytische reductie (selective catalytic reduction)

Stikstofoxiden worden omgezet in diatomische stikstof door ureum (AdBlue/DEF) in de uitlaatstroom te spuiten


SOx – Zwaveloxiden

Zwaveloxiden zijn een bijproduct van de verbranding van de zwavel in brandstof. Bij de aanwezigheid van een katalysator zoals NO2 vormt dit zwavelzuur, een hoofdoorzaak van zure regen


TfL – Transport for London

De organisatie van de gemeentelijke overheid die is belast met de meeste aspecten van het transportsysteem in Londen


THCs – Totaal aan koolwaterstoffen (total hydrocarbons)

Een term om verbindingen te beschrijven die waterstof en koolstof bevatten. Een bron hiervan is het verbrandingsproces van fossiele brandstoffen.


ULEZ – Ultralage emissiezone

Een gebied waarbinnen alle auto’s, motorfietsen, bestelwagens, minibusjes, bussen en vrachtwagens moeten voldoen aan de uitlaatgasemissienormen of een dagelijks bedrag moeten betalen om te mogen rijden


VED – Wegenbelasting (vehicle excise duty)

De belasting die moet worden betaald voor de meeste voertuigtypes die op de openbare weg geparkeerd of gebruikt worden


VOCs – Vluchtige organische verbindingen (volatile organic compounds)

Organische verbindingen die gemakkelijk kunnen worden omgezet in dampen of gassen


Menu